wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność > Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.  U. z 2019r. poz.1696, z późn. zm.)

Lp.

 

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy  

Sposób realizacji

Terminy

1

2 3 4

5

1. Zapewnienie realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dyrektor Domu.

 

Powołanie Koordynatora               i  Zespołu ds. dostępności. Do 31 sierpnia 2020r.
Zespół ds. dostępności. Podanie do publicznej wiadomości na BIP danych o osobie wyznaczonej                           na Koordynatora                      ds. dostępności, w tym danych kontaktowych. Do 10 września 2020r.
Koordynator ds. dostępności. Opracowanie Planu Działania i zatwierdzenie przez Dyrektora Domu. Do 08 września 2020r.
Opiekun  BIP. Publikacja na stronie podmiotowej BIP treści Planu Działania. Do 10 września 2020r.
Dyrektor Domu. Szkolenie Zespołu                  ds. dostępności w zakresie ustawy o zapewnieniu  dostępności osobom                   ze szczególnymi potrzebami. Do 30 listopada 2020r.
2. Analiza stanu obiektów                 pod względem dostosowania do potrzeb osób                     ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. Zespół ds. dostępności. Kierownicy komórek organizacyjnych. Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób                ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Do  14 września 2020r.

 

 

 

3. Dokonanie samooceny                   pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

 

 

Zespół ds. dostępności. Sporządzenie Deklaracji Dostępności.

 

Do 21 września 2020r.
Opiekun BIP. Publikacja na stronie podmiotowej BIP Deklaracji Dostępności. Do 23 września 2020r.
4.

 

Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności           w zakresie:

1)       architektonicznym,

2)       cyfrowym,

3)       informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator, Zespół ds. dostępności. Prowadzenie polityki informacyjnej. Realizacja w całym okresie działania.
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy. Koordynator, Zespół ds. dostępności. Zebranie i analiza  danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do 31 marca 2021r.

 

Opiekun BIP. Publikacja na stronie podmiotowej BIP Raportu.
5. Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator, Zespół ds. dostępności. Aktualizacja deklaracji dostępności. Realizacja w całym okresie działania.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 10 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 10 września, 2020

Data sporządzenia: 07 września 2020r.

Dokument sporządził: Koordynator ds. dostępności  Ewa Zabielska

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik