wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Dostępność > Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do Spraw Dostępności

ZARZĄDZENIE Nr 18 /20

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 31  sierpnia   2020 r.

 w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do Spraw Dostępności

 

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), oraz art. 14 ust.1  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Ewę Zabielską na Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

§ 2

Powołuję  Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej  w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Zespołu – Koordynator do spraw dostępności – Ewa Zabielska,
  2. Członek Zespołu – Tomasz Jarmocik,
  3. Członek Zespołu – Robert Korpacz,
  4. Członek Zespołu – Michał Grzebisz,
  5. Członek Zespołu – Konrad Bobowski,
  6. Członek Zespołu – Halina Sylwiestruk.

§ 3

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4

Zobowiązuję wszystkie Komórki organizacyjne do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora do spraw dostępności  oraz Zespołu do spraw dostępności  w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 10 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 10 września, 2020