wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Nabór na wolne stanowiska > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zespołu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zespołu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Zespołu

Ogłoszenie Nr 1/23

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

ogłasza nabór na stanowisko (pełen etat) Kierownik Zespołu – 1 osoba

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wiedza na temat zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej,
 • komunikatywność, systematyczność, otwartość,
 • predyspozycje osobowościowe związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
 • umiejętność pracy z zespołem i kierowanie zespołem,
 • wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność,
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy kodeks pracy.
 1. Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizowanie, koordynowanie i zarządzanie zespołem,
 • nadzór nad wykonywaniem zaleceń lekarskich przez podległy personel,
 • sporządzanie miesięcznych rozkładów pracy personelu i ich bieżąca kontrola,
 • dbałość o szczególną opiekę nad mieszkańcami Domu, pomoc mieszkańcom w załatwianiu ich spraw,
 • utrzymywanie relacji z rodzinami mieszkańców celem zapewnienia im komfortu biopsychicznego, biopsychospołecznego,
 • udział w pracach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, do którego zadań należy opracowanie i realizacja indywidualnego planu wsparcia mieszkańca,
 • nadzór nad pracą pracowników zespołu,
 • nadzór nad mieniem zespołu (prowadzenie księgi inwentarzowej, kasacja zużytych materiałów i sprzętów),
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wydatkowanych środków finansowych przez mieszkańców zespołu.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),

Uwaga ! Oba dokumenty podpisane własnoręcznie.

 • kserokopie dyplomu, świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),

Uwaga! Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • oświadczenia:
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celu przeprowadzenia naboru.

(Wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 1)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2. Złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń jest jednoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.

Uwaga ! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 6 lutego 2023 r. w godz. 07:30 – 15:30

Miejsce: aplikacje można składać w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w  Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 za potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji lub przesłać drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok – w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu” oraz numerem konkursu.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą, datę stempla pocztowego nadania przesyłki.

Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, następnie przekazane do zakładowej składnicy akt.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zakończenia postępowania konkursowego – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – nr tel. 85 743 35 75 w. 341, a w przypadku ich nieodebrania w tym terminie, zostaną protokolarnie zniszczone.

W przypadku unieważnienia naboru złożone dokumenty zwracane są kandydatom.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Zawarcie pierwszej umowy o pracę planowane jest od dnia 01.03.2023r. na czas określony do sześciu miesięcy. Wynagrodzenie brutto w przedziale 4750-4840 zł oraz dodatek funkcyjny 450 zł.

 1. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie dalszej rekrutacji oraz metodzie sprawdzenia wiedzy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Białystok, 2023.01.26

Dyrektor

dr Wojciech Jocz

Załącznik nr 1

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

 

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

 1. Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

Podpis (czytelny, odręczny)

 1. Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 §1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podpis (czytelny, odręczny)

 1. Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 §1 (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

Podpis (czytelny, odręczny)

 1. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby prowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podpis (czytelny, odręczny)

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: iod@dpsb.bialystok.pl lub listownie – na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji procesu rekrutacji na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • a poza zakresem określonym w wyżej wskazanym przepisie, na podstawie Pani/Pana zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu na niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 1. Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222 – art. 223 Kodeksu pracy. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny należący do Domu Pomocy Społecznej, wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych lub na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa),
 • podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji;
 4. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz gdy upłynie okres ich przechowywania w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Dom Pomocy Społecznej powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Opublikował w BIP: Adam Grabowski

Data publikacji: 26 stycznia, 2023

Data ostatniej aktualizacji: 22 lutego, 2023