wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Regulamin odwiedzin mieszkańców

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 

 

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) oraz na podstawie § 2 ust. 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, przyjętego na podstawie Zarządzenia Nr 735/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zarządzam co następuje:

§1

 Wprowadzam „Regulamin odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

§3

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Pracowników Socjalnych do zamieszczenia Regulaminu w gablocie oraz na stronie internetowej Domu w celu umożliwienia zapoznania się z jego postanowieniami osobom zainteresowanym odwiedzaniem mieszkańców.

§4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, Kierownikowi Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Kierownikowi Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 15 marca 2018

 

Regulamin odwiedzin mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 

§1

Celem odwiedzin jest stymulowanie rozwoju mieszkańców, poprawa ich samopoczucia oraz nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

 §2

Odwiedziny mieszkańców na terenie Domu odbywają się codziennie:

 1. w miejscach do tego przeznaczonych, np. w pokojach gościnnych w godz. od 9.00 do 19.00.
 2. w pokojach mieszkalnych za zgodą współmieszkańca lub jego opiekuna prawnego w godz. od 9.00 do 17.00.

§ 3

Osoby odwiedzające nie mogą zakłócać spokoju innych mieszkańców oraz prawidłowego funkcjonowania Domu.

§4

Osoby odwiedzające czas odwiedzin powinny poświęcić mieszkańcowi dbając o jego rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

§ 5

Osoby odwiedzające są zobowiązane zgłosić personelowi Domu czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty w celu wpisania do zeszytu odwiedzin i wyjść (do księgi raportów).

§ 6

Na życzenie mieszkańca prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

§7

Nie mogą odwiedzać mieszkańców Domu osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (np. katar, grypa), jak również osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§8

Osoby odwiedzające mieszkańców są zobowiązane do:

 1. Zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny oraz nieuciążliwy dla mieszkańców,
 2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 3. Uszanowania prawa do godności, intymności i nietykalności innych osób,
 4. Podporządkowania się poleceniom i wskazówkom pracowników Domu,
 5. Przestrzegania zakazu palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, oraz zakazu spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 6. Dbania o bezpieczeństwo mieszkańca podczas odwiedzin.
 7. Zachowania czystości w miejscach przebywania, to jest w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach WC, pokojach gościnnych itp.

§9

Osoby odwiedzające są odpowiedzialne materialnie za zniszczenia wyposażenia stanowiącego własność Domu lub innych mieszkańców dokonane przez osobę odwiedzaną w czasie sprawowania opieki przez odwiedzającego.

§10

Osobom odwiedzającym mieszkańców zabrania się:

 1. Przynoszenia i podawania mieszkańcom leków bez zgody i wiedzy personelu,
 2. Przebywania w pokojach innych mieszkańców, niż osoby odwiedzanej lub w miejscach nie przeznaczonych do odwiedzin,
 3. Przebywania w pokojach mieszkalnych w czasie wykonywania przez personel czynności pielęgnacyjnych,
 4. Filmowania lub fotografowania mieszkańców, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Domu,
 5. Rejestrowania dźwiękiem utrwalającym prowadzonych rozmów,
 6. Używania obraźliwych określeń, zastraszania, stosowania przemocy wobec mieszkańców lub personelu,
 7. Utrudniania pracownikom wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 8. Oddalania się z osobą odwiedzaną poza zespół mieszkalny bez wiedzy personelu,
 9. Niszczenia lub przywłaszczania sobie mienia innych mieszkańców lub Domu.

§ 11

Informacje o stanie zdrowia mieszkańca udzielane są osobie wskazanej przez niego lub przez jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).

§ 12

Osoby odwiedzające mieszkańców, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu, mogą być wyproszone z Domu.

 §13

W sytuacjach uzasadnionych dobrem osoby odwiedzanej, innych mieszkańców lub dobrem Domu personel może wezwać Policję lub inne służby w celu przywrócenia należytego porządku.

 §14

Pracownicy Domu mają prawo odmówić odwiedzin osobie, która uprzednio zachowywała się w sposób naruszający zasady dobrego współżycia.

 

Zarządzenie 8/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (PDF, 662KB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 lutego, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 15 września, 2020