wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Regulamin wolontariatu

ZARZĄDZENIE Nr 9/20

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

  

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy  ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), w zw. z art. 42 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 §1

 1. Wprowadzam Regulamin wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwany dalej ,,Regulaminem”, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
 2. Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania wolontariatu w DPS z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

  §2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników  z postanowieniami Zarządzenia i wdrożenia ich w życie.

§ 3

Funkcję Koordynatora wolontariatu oraz nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Terapeutycznego.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 9/20

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

 

 

Regulamin wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

przy ul. Baranowickiej 203

  §1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

 1. Koordynator wolontariatu zwany dalej Koordynatorem – osoba, której korzystający powierzył zadania z zakresu organizacji i kierowania pracą wolontariuszy, która zapewnia nadzór nad wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy oraz ich harmonizację z zadaniami realizowanymi przez dział/zespół korzystającego;
 2. Podopieczny – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej;
 3. Wolontariusz – osoba, która zgłosiła chęć dobrowolnego podjęcia pracy społecznej na rzecz Domu i jego mieszkańców.

  §2

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariuszem może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która skończyła 13 lat posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem, że oświadczenie woli tej osoby zostanie potwierdzone przez jej przedstawiciela ustawowego (Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Wolontariusz pracuje społecznie, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, jak również nie pobiera żadnych opłat od innych osób z którymi styka się w swojej pracy.
 3. Za planowanie, organizowanie działań wolontariuszy oraz zapewnienie prawidłowości działań wolontariuszy odpowiada Koordynator w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

§3

Przyjęcie nowego Wolontariusza

 1. Kandydat na Wolontariusz wypełnia Kartę Zgłoszeniową (Załącznik nr 2 do Regulaminu) i przekazuje ją Koordynatorowi.
 2. Koordynator przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Koordynator w oparciu o zebrane informacje, w porozumieniu
  z kierownikiem zespołu lub działu przygotowuje propozycję okresu, na jaki zostanie zawarte porozumienie, harmonogramu pracy oraz zakres zadań Wolontariusza.
 4. Koordynator wskazuje Wolontariuszowi w sposób nie budzący wątpliwości, jakie czynności wymagają odrębnych kwalifikacji i otrzyma pisemne oświadczenie Wolontariusza o przyjęciu do wiadomości tych informacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 5. W przypadku wykonywania przez Wolontariusza zadań przypisanych do zawodów regulowanych lub zawodów wymagających formalnych kwalifikacji, kandydat przed podpisaniem porozumienia jest zobowiązany przedłożyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub uprawnienia, w przypadku osób kształcących się w kierunku tych zawodów należy udokumentować pobieranie nauki w tym zakresie.
 6. Na wniosek Koordynatora, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zawiera z kandydatem porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń ( Załącznik nr 4 do Regulaminu).
 7. Porozumienie, o którym mowa w ust. 5 może zostać rozwiązane przez każdą ze stron bez podawania przyczyny (wzór wypowiedzenia porozumienia przez wolontariusza stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu).

§4

Czas pracy wolontariusza

 1. Wolontariusz, z którym podpisano porozumienie, wykonuje świadczenia zgodnie z harmonogramem pracy.
 2. Wolontariusz wpisuje wykonane świadczenia w karcie pracy wolontariusza (Załącznik nr 6 do Regulaminu), a potwierdza je Koordynator lub kierownik zespołu/działu.
 3. W przypadku nieobecności Wolontariusza zobowiązany jest on do jak najszybszego skutecznego poinformowania o tym fakcie Koordynatora i kierownika zespołu/działu.

§5

Zadania wolontariusza

Wolontariusz może wykonywać następujące świadczenia:

 1. pomagać mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, takich jak: spożywanie posiłków, robienie zakupów, zapewnienie opieki, wyjścia na spacer itp.;
 2. wspierać oddziaływania terapeutyczne oraz towarzyszyć w spędzaniu czasu wolnego poprzez: rozmowy, czytanie książek, słuchanie muzyki, gry rekreacyjne, wyjścia na imprezy kulturalne i sportowe itp.;
 3. pomagać mieszkańcom uczęszczającym do szkoły w odrabianiu prac domowych oraz w rozwijaniu swoich zainteresowań i umiejętności;
 4. wspierać oddziaływania rehabilitacyjne zgodnie ze wskazaniami fizjoterapeuty lub kierownika zespołu/działu;
 5. pomagać w porządkowaniu rzeczy osobistych w pokoju mieszkańca, o ile wyrazi na to zgodę (Załącznik nr 7 do Regulaminu);
 6. pomagać przy organizowaniu przez Dom imprez i spotkań integracyjnych, takich jak: przeglądy twórczości artystycznej, turnieje sportowo-rekreacyjne, pikniki i festyny, zabawy i dyskoteki, wycieczki i pielgrzymki itp.;
 7. pomagać mieszkańcom i personelowi Domu w innych zadaniach w uzgodnieniu z Koordynatorem lub kierownikiem zespołu/działu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, umiejętnościami i uprawnieniami.

§6

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.
 2. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.
 3. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania trudnej dla wolontariusza czynności.
 4. Wolontariusz ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń korzystającego w zakresie odpowiadającym wykonywanym świadczeniom.
 5. Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia
  i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (Załącznik nr 8 do Regulaminu).
 6. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wraz z określeniem ich zakresu (Załącznik nr 9 do Regulaminu).
 7. Wolontariusz, z którym podpisano porozumienie o współpracy objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Wolontariusz ma prawo do otrzymania zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych
  w związku z wykonywaniem świadczenia pod warunkiem otrzymania zgody Dyrektora Domu.
 9. Dane osobowe Wolontariusza są przetwarzane przez Korzystającego i podlegają ochronie zgodnie z Klauzulą Informacyjną (Załącznik nr 10 do Regulaminu).

§7

Obowiązki wolontariusza

 1. W czasie obowiązywania porozumienia lub w okresie współpracy, Wolontariusz jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminu wolontariatu, wewnętrznych regulaminów oraz zasad współżycia społecznego,
  2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania świadczeń,
  3. dbania o majątek i dobre imię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
  4. wykonywania podjętych zadań sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu godności mieszkańców i ich bliskich, zgodnie z Kodeksem etyki pracowników oraz we współpracy z personelem Domu,
  5. informowania Koordynatora, kierownika zespołu/działu bądź pracowników aktualnie pełniących dyżur o zauważonych zmianach w funkcjonowaniu mieszkańca,
  6. wykonywania świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym wspólnie z Koordynatorem.
 2. Wolontariusz obowiązuje się do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, nie wolno mu ujawniać żadnych informacji ani danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji wolontariatu.
 3. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Wolontariusz może zostać odsunięty od wykonywania powierzonych mu świadczeń.

 §8

Wolontariusz winien złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 8 do Regulaminu).

 

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wolontariatu (PDF, 3,28MB).

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 9 lipca, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 21 sierpnia, 2020

Osoba wytwarzająca informację publiczną: Elżbieta Beśka

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik