wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Regulamin zgłaszania pobytów mieszkańców poza DPS

ZARZĄDZENIE Nr 1/20

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 9 stycznia  2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania pobytów mieszkańców poza Domem Pomocy Społecznej w Białymstoku oraz zwrotów poniesionych opłat za okresy nieobecności

 

 

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), oraz art. 63 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadza się Regulamin zgłaszania pobytów mieszkańców poza Domem Pomocy Społecznej w Białymstoku oraz zwrotów poniesionych opłat za okresy nieobecności, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

 Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam następującym kierownikom:  Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, Kierownikowi Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Kierownikowi Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  1 /20

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 9 stycznia  2020 r.

 REGULAMIN ZGŁASZANIA POBYTÓW MIESZKAŃCÓW

POZA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

ORAZ ZWROTÓW PONIESIONYCH OPŁAT ZA OKRESY NIEOBECNOŚCI

 

§1

  1. Mieszkaniec, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba upoważniona zgłasza kierownikowi zespołu/działu lub osobie go zastępującej chęć pobytu poza Domem Pomocy Społecznej z trzydniowym wyprzedzeniem.
  2. Przez pobyt poza Domem Pomocy Społecznej należy rozumieć nieobecność mieszkańca w Domu jeśli trwa ona dłużej niż jeden dzień. Powodem nieobecności może być: pobyt w domu rodzinnym lub u innej osoby, na turnusie rehabilitacyjnym, obozie wypoczynkowym lub sportowym, w szpitalu, itp.
  3. Zasady zgłaszania i ograniczania wyjść mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, jeżeli z tym wyjściem nie wiąże się pobyt poza Domem Pomocy Społecznej określa odrębne zarządzenie.

§2

Po uzyskaniu informacji kierownik zespołu / działu lub osoba go zastępująca zgłasza do kuchni nieobecność mieszkańca.

§3

Personel zespołu/działu przygotowuje mieszkańcowi niezbędne podczas wyjazdu leki, ubrania, obuwie oraz inne przedmioty.

§4

Osoba zapewniająca opiekę mieszkańcowi wypełnia zgłoszenie pobytu poza Domem Pomocy Społecznej, które zawiera informacje dotyczące czasu i miejsca przebywania mieszkańca, kontakt telefoniczny oraz potwierdza swoją deklarację czytelnym podpisem. Wzór zgłoszenia pobytu poza Domem Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 §5

Kierownik zespołu/działu lub osoba go zastępująca wpisuje zgłoszenie pobytu poza DPS do rejestru pobytów mieszkańca, datę wyjazdu, planowanego i rzeczywistego powrotu.
Wzór rejestru pobytów mieszkańca poza DPS stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§6

Zgody  na pobyt mieszkańca poza DPS w kontekście oceny jego aktualnego stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa udziela kierownik zespołu/działu lub osoba go zastępująca.
W przypadku odmowy informuje się o tym fakcie Dyrektora Domu.

§7

Pielęgniarka wydaje leki na okres pobytu poza DPS, wpisuje ich nazwy oraz ilość do zeszytu wydawanych leków i potwierdza to swoim czytelnym podpisem, a obok niej  mieszkaniec lub osoba zapewniająca mu opiekę. Wydaje ona również informację o dawkowaniu i przechowywaniu leków.

 §8

Jeżeli mieszkaniec zabiera ze sobą na wyjazd wartościowe rzeczy, należy to odnotować w specjalnym zeszycie, co potwierdza swoim czytelnym podpisem pracownik DPS oraz mieszkaniec lub osoba zapewniająca mu opiekę.

 §9

Istnieje możliwość przedłużenia lub skrócenia pobytu poza Domem. W tej sytuacji mieszkaniec lub osoba zapewniająca mu opiekę zgłasza to kierownikowi zespołu/działu lub osobie go zastępującej, nie później niż dzień przed upływem terminu powrotu.

§10

Mieszkaniec lub osoba zapewniająca mu opiekę zawiadamia kierownika zespołu/działu lub osobę go zastępującą o powrocie, a osoba przyjmująca takie zgłoszenie odnotowuje to w rejestrze pobytów mieszkańca poza Domem Pomocy Społecznej

§11

W przypadku nieobecności mieszkańca w terminie zgłoszonego powrotu, kierownik zespołu/działu lub osoba go zastępująca podejmuje próbę nawiązania z nim kontaktu lub z osoba zapewniającą mu opiekę. Po nieudanych próbach i przedłużającym się czasie powrotu należy zawiadomić Policję oraz poinformować o tym Dyrektora Domu, a w odniesieniu do osoby ubezwłasnowolnionej również jej opiekuna prawnego.

 §12

Mieszkańcowi Domu dokonuje się zwrotu opłaty za pobyt w DPS za okres nieobecności nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, a za małoletniego z jego dochodu za okres nieprzekraczający 70 dni.

 §13

Odpisy za nieobecność mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dokonywane są, jeśli trwa ona dłużej niż jeden dzień.

 §14

Odpisy za nieobecność mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dokonywane są na podstawie zgłoszenia nieobecności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, składanego przez kierownika zespołu/działu lub osoby go zastępującej do Zespołu Pracowników Socjalnych do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Wzór zgłoszenia nieobecności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 3
do Regulaminu.

 §15

Pracownicy socjalni wypełniają informacje o odpisie za nieobecność mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, dokonują naliczeń w oparciu o decyzje ustalające mieszkańcowi opłatę za pobyt w DPS. Wzór informacji o odpisie za nieobecność mieszkańca stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Następnie przygotowują wniosek do księgowości o przeksięgowanie z kont dochodowych na konta depozytowe mieszkańców odpisów nieobecności mieszkańców według dołączonego rejestru i przekazują je do Działu Finansowo – Księgowego. Wzór rejestru odpisów za nieobecności  mieszkańców w DPS stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

 §16

Liczba dni nieobecności mieszkańca w DPS, za które dokonano odpisu jest rejestrowana w ewidencji na dany rok kalendarzowy prowadzonym przez pracowników socjalnych. Wzór ewidencji nieobecności  mieszkańców w DPS stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

 §17

Pracownicy Działu Finansowo – Księgowego zwracają nadpłacone opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na konta depozytowe mieszkańców.

Załącznik Nr 1 – zgłoszenie pobytu poza DPS (PDF, 252kB)

Załącznik Nr 2 – rejestr pobytów poza DPS (PDF, 194kB)

Załącznik Nr 3 – zgłoszenie nieobecności w DPS(PDF, 192kB)

Załącznik Nr 4 – informacja o odpisie za nieobecność(PDF, 356kB)

Załącznik Nr 5 – rejestr odpisów za nieobecności(PDF, 190kB)

Załącznik Nr 6 – ewidencja nieobecności(PDF, 191kB)

 

 

Zarządzenie 1/20 w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania pobytów mieszkańców poza Domem Pomocy Społecznej oraz zwrotu poniesionych opłat za okresy nieobecności (PDF, 1,66MB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 lutego, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 15 września, 2020