wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Uchwała i Regulamin Pływalni

ZARZĄDZENIE Nr  23/19

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

Na podstawie pkt 9 Załącznika do uchwały Nr XI/99/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszkańcami Domu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat za korzystanie z pływalni Domu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 115 poz. 1037), zarządzam co następuje:

§1

Ustala się Regulamin Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Domu i tablicy ogłoszeń pływalni.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Obsługi Pływalni.

§4

Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr 33/18 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/19

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN PŁYWALNI PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

 1. Pływalnia jest obiektem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 2. Uznaje się, że każda osoba – przed zakupieniem usługi zawartej w cenniku pływalni – zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 3. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach:
  • poniedziałki, środy i piątki od 7.00 do 21.45,
  • wtorki, czwartki, soboty i niedziele od 6.15 do 21.45.

  z wyjątkiem:

  • świątecznych dni wolnych określonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora DPS-u,
  • dni w których są organizowane imprezy sportowe lub rekreacyjne,
  • okresu przerwy technologicznej oraz dni wystąpienia ewentualnych awarii.
 4. Ustala się następujące strefy w obiekcie:
  • strefa holu głównego (z kasą i szatnią główną),
  • strefa sucha (schody, hol na I piętrze),
  • strefa mokra (przebieralnie, natryski i hala basenowa z nieckami: sportową i rekreacyjną).
 5. Wejścia na halę basenową odbywają się o konkretnej godzinie wg określonego harmonogramu który jest dostępny w kasie pływalni oraz na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 6. Ogólna liczba osób pływających w nieckach basenowych nie powinna przekraczać 57 osób (w tym maksymalnie 7 osób na torze) na jednostkę czasową – 45 minut. W przypadku organizacji zawodów i imprez liczba ta może ulec zmianie.
 7. Na pływalnię nie mają wstępu osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
  • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi itp.) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 9. Wstęp na halę basenową dozwolony jest osobom pływającym, posiadającym ważny bilet, karnet lub kartę sportu.
 10. Na hali basenowej mogą przebywać osoby:
 11. niecka sportowa:

  • umiejące pływać (umiejętność pływania potwierdza ratownik),

  niecka sportowa i rekreacyjna:

  • uczące się pływać lub trenujące pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia (instruktora),
  • niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia – tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.

  niecka rekreacyjna:

  • dzieci do lat 7 wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub osób pełnoletnich (stały kontakt z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejące pływać (dzieci w wieku szkolnym za okazaniem ważnej legitymacji). Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat 7.
 12. Korzystanie z niecek basenowych może odbywać się tylko w obecności ratownika, zajęcia nauk pływania i grup szkolnych dodatkowo w obecności osoby prowadzącej (instruktora) i opiekuna grupy.
 13. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie kąpiących się i stosujących się do regulaminu odpowiedzialność ponoszą ratownicy pełniący dyżur, natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci kąpiących się z rodzicami (opiekunami) odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (opiekunowie).
 14. Za bezpieczeństwo grup ćwiczących w basenie odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia (instruktor).
 15. W pomieszczeniach pływalni za porządek, właściwe zachowanie i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun. Ma on obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na teren pływalni do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć.
 16. Ratownicy ubrani są w czerwone stroje z napisem „Ratownik”.
 17. W niecce sportowej obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 18. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na hali basenowej na zajęciach otwartych wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach, zgodnie z określonym harmonogramem, który jest dostępny na tablicy ogłoszeń.
 19. Każda osoba udająca się do strefy suchej ma obowiązek zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe i pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni w holu głównym.
 20. Przed wejściem do strefy mokrej (przebieralnie i natryski) obowiązuje noszenie obuwia basenowego (dopuszczalne jest chodzenie boso na własną odpowiedzialność).
 21. Każdą osobę pływającą przed wejściem na halę basenową obowiązuje staranne umycie się pod natryskiem (także każdorazowo po skorzystaniu z WC) oraz dezynfekcja stóp.
 22. Na halę basenową wchodzi się boso w stroju kąpielowym ściśle przylegającym do ciała i czepku, dzieci do lat dwóch – dodatkowo w pieluchomajtkach wodoodpornych. Ubrania, torby, plecaki należy pozostawić w szafkach. Obuwie basenowe i ręczniki pozostawia się w wyznaczonych miejscach w pomieszczeniu z natryskami.
 23. Osoby pływające upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem pływania. Po pływaniu szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 24. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania na obiekcie wyłącznie z opiekunem. Dopuszcza się używania przez nie własnych wózków.
 25. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy) powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych (w kolorze innym niż czerwony) i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni lub boso.
 26. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 27. Osoba prowadząca zajęcia (instruktor) przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy ratownikowi. Zobowiązany jest on do wpisania się do dziennika pracy instruktorów. Zabrania się załatwiania wszelkich spraw z rodzicami/opiekunami dzieci na hali basenowej.
 28. Grupa bez osoby prowadzącej (instruktora) i opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 29. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 30. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom osoby prowadzącego zajęcia (instruktora) i ratownika.
 31. Osobom pływającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym a w szczególności:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • biegać wokół niecek basenowych, w przebieralniach i pod natryskami,
  • skakać do wody, popychać i wrzucać inne osoby do wody oraz zanurzać je pod wodę,
  • pływać w poprzek torów pływackich, siadać na linach torowych,
  • nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe,
  • palić papierosy, pić napoje alkoholowe oraz jeść na terenie hali basenowej, przebieralni, holu na I piętrze,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zanieczyszczać teren pływalni,
  • wprowadzać lub wnosić wszelkiego rodzaju zwierząt.
 32. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
 33. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 34. Osobom pływającym zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi (okularów, masek, szkieł kontaktowych oraz szamponów, mydeł i innych kosmetyków w opakowaniach szklanych),
  • korzystania z kosmetyków do ciała (kremy, balsamy) bezpośrednio przed wejściem do basenu,
  • wnoszenia na halę basenową ubrań, toreb, saszetek, plecaków, telefonów komórkowych, sprzętu muzycznego i grającego, puszek oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi,
  • korzystania z własnego sprzętu sportowego i asekuracyjnego bez zgody dyżurującego ratownika,
  • wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody kierownictwa – prócz sprzętu ABC,
  • żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.
 35. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi lub do depozytu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze pływalni.
 36. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
  • jeden gwizdek krótki – przekroczenie regulaminu,
  • dwa gwizdki krótkie – zakończenie kąpieli,
  • jeden gwizdek długi – alarm.

  Na sygnał ratownika „alarm” wszyscy pływający muszą natychmiast wyjść z wody i opuścić halę basenową.

 37. Zabrania się w obiekcie wykonywania filmów i zdjęć bez zgody kierownictwa pływalni.
 38. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi lub obsłudze pływalni.
 39. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu na hali basenowej sprawują ratownicy pełniący dyżur a w pozostałych pomieszczeniach obiektu – pracownicy obsługi pływalni.
 40. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice (opiekunowie).
 41. Obiekt pływalni jest monitorowany (nie dotyczy to: przebieralni i natrysków).
 42. Pływalnia nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 43. Skargi i wnioski można zgłaszać kierownikowi pływalni lub jego zastępcy, a przypadku ich nieobecności w kasie obiektu lub pracownikom obsługi.

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 18 września, 2020