wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Uchwała i Statut DPS

UCHWAŁA NR XXVII/311/08

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

21 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.  Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48,  320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr LXI/753/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 zmieniona Uchwałą Nr XI/101/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

 

Załącznik

do uchwały Nr XXVII/311/08

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

Statut

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

§1.1. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Baranowickiej 203, zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej.

§2.1. Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 1. Do Domu kierowane są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat oraz osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie.
 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie pozostaje w Domu po ukończeniu 30 roku życia, jeżeli cechuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i ponad pięcioletni okres pobytu w Domu.
 3. Dom posiada Filię w Bobrowej, która jest przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych.

§3.1. Dom zapewnia osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu choroby lub niepełnosprawności, całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu.

 1. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujacych.
 2. W miarę możliwości Dom może świadczyć inne odpłatne usługi na zewnątrz.

§4.1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.

 1. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.
 2. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
 3. Dyrektor Domu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Domu.
 4. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§5. Strukturę organizacyjną Domu i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§6. Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp. nazwy: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

§7.1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków.

§8. Mienie Domu jest mieniem Miasta Białegostoku.

§9.1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Nadzór nad jakością działalności, jakością świadczonych usług przez Dom zgodnie z obowiązującymi standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski.

§10. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§11. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§12. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku.

 

Uchwała nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku a dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Baranowickiej 203 (PDF, 692KB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 15 września, 2020