wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 26/23 Dyrektora DPS z 26.06.2023 w sprawie uchylenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19 

ZARZĄDZENIE   Nr 26/23

 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka203

z dnia 26 czerwca 2023 r.

 

w sprawie uchylenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19 

 

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,  ul. Baranowicka 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia  2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 114, poz. 1182) w związku z § 2 ust. 10 Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, przyjętego na podstawie zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zarządzam co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 11/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid 19.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Domu do zapoznania podległych pracowników z Zarządzeniem Nr 26/23 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w sprawie uchylenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19.

 §3

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 lipca 2023 r.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 1 kwietnia, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca, 2023