wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 14/22 Dyrektora DPS z 31.03.2022 w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez DPS w warunkach pandemii Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr 14 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

 Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r., Nr 114, poz. 1182), w związku z Rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących działalności placówek pobytu dziennego z dnia 20 maja 2020 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Procedurę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy u. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych do zapoznania podległych pracowników, osoby korzystające z usług oraz ich opiekunów z postanowieniami zawartymi w Procedurze.

§3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

§4

Traci moc zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Dyrektor
(podpis nieczytelny)
dr Wojciech Jocz/

Załącznik do zarządzenia Nr 14 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
 z dnia 31 marca 2022 r.

 

 

Procedura świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

 §1

Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych zobowiązane są do umożliwienia pracownikowi pomiaru ich temperatury ciała przed rozpoczęciem zajęć, a podczas przyjmowania na zespół po raz pierwszy do wypełniania wywiadu epidemiologicznego.

§2

W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby mające temperaturę ciała powyżej 38ºC, u których wystąpił jeden z czynników podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, mające objawy infekcji wirusowej, takie jak: katar, kaszel, ból gardła, bóle mięśniowe, biegunka itp.

§3

Zaleca się, aby osoby uczestniczące w zajęciach posiadały Unijny Certyfikat COVID w związku z zaszczepieniem się przeciwko Covid-19 lub przebyciem tej choroby.

§4

Osoby przyprowadzające lub odbierające swoich bliskich powinny być zdrowe i nie mieć żadnych objawów infekcji wirusowej.

§5

Opiekunowie osób korzystających z usług podczas przebywania w budynkach Domu zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, stosowania maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos oraz unikania gromadzenia się w jednym miejscu większej liczby osób.

§6

Pracownicy Zespołu zapewniają dostępność środków dezynfekcyjnych przy wejściu do pomieszczeń, środków czystości w toaletach (mydło, ręczniki papierowe) oraz dbają o przestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§7

Pracownicy Zespołu w kontakcie z podopiecznymi lub ich opiekunami zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego lub stosowania maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Z obowiązku tego zwolnieni są podczas przebywania na podwórku.

 §8

Ustala się obowiązek ograniczenia wzajemnych kontaktów pomiędzy osobami korzystającymi ze specjalistycznych usług opiekuńczych i ich opiekunami, a mieszkańcami i pracownikami innych komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej.

§9

Pracownicy Zespołu zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robili to podopieczni, w szczególności po przyjściu na zespół, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

§10

Należy regularnie dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, uchwyty, włączniki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniu, gdzie są  spożywane posiłki.

§11

Przy przeprowadzaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczenia i przedmiotów.

§12

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych informacji z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach na mydło i środek dezynfekujący.

§13

W przypadku wystąpienia u podopiecznego objawów infekcji wirusowej należy niezwłocznie odizolować go od innych osób w osobnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić opiekunów w celu pilnego odebrania go z zespołu.

§14

W przypadku pogarszania się stanu zdrowia podczas oczekiwania na przyjazd kogoś bliskiego należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach.

§15

 W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odesłać transportem indywidualnym do domu, a na czas oczekiwania zapewnić odizolowanie od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu.

§16

Zaistniałe incydenty wymienione w §13 i §15 należy niezwłocznie zgłosić dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pozostałym uczestnikom zajęć.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 1 kwiecień, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 1 kwiecień, 2022