wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 16/22 Dyrektora DPS z 29.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku w warunkach pandemii Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr  16 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), w związku z art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 13 kwietnia 2022 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Procedurę świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19, zwaną dalej w treści zarządzenia „Procedurą”, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Domu do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Procedurze oraz wdrożenia ich w życie.

§3

Zobowiązuję kierowników zespołów mieszkalno-opiekuńczych do zapoznania mieszkańców z postanowieniami zawartymi w Procedurze w celu ich dostosowania się do zawartych w niej ustaleń.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie i Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, Kierownikowi Działu dla Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej, Kierownikowi Działu Kadr, Kierownikowi Działu Gospodarczego i Obsługi, Kierownikowi Zespołu Terapeutycznego, Kierownikowi Zespołu Pracowników Socjalnych.

§5

Traci moc zarządzenie Nr 11/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Dyrektor
(podpis nieczytelny)
dr Wojciech Jocz/

Załącznik do zarządzenia Nr 16 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Procedura świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19 

§1

Na teren Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwanego  dalej „Domem”, mogą wejść tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji wirusowej, takich jak: gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, utrata węchu i smaku, biegunka itp.

§2

Ustalam obowiązek ewidencji wszystkich osób wchodzących na teren Domu i opuszczających go, którzy nie są pracownikami DPS. Prowadzą ją pracownicy stróżówki, odnotowując datę zdarzenia, imię i nazwisko, miejsce docelowe, godzinę wejścia i wyjścia oraz potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem.

§3

Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę
zakaźną. Pracownicy Domu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego o wystąpieniu u nich objawów infekcji, który nie dopuszcza takich osób do wykonywania czynności służbowych.

§4

Rekomenduje się w sytuacjach podwyższonego ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 noszenie przez osoby przebywające na terenie Domu maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos, np. podczas spotkań większej grupy osób, na korytarzach i w pomieszczeniach wspólnych oraz w czasie wystąpienia zakażeń na terenie DPS.

§5

Pracownicy Domu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, a w sytuacjach podwyższonego ryzyka do używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: maski FFP2, rękawice, fartuchy, kombinezony, gogle, ochraniacze na obuwie itp.

§6

Rekomenduje się ograniczenie wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami i pracownikami różnych zespołów mieszkalno-opiekuńczych i komórek organizacyjnych, a w sytuacjach niezbędnych do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego lub stosowania maseczek ochronnych.

§7

Rekomenduje się, aby mieszkańcy podczas przebywania poza terenem DPS przestrzegali reżimu sanitarno-epidemiologicznego, unikali zbiorowisk oraz miejsc zatłoczonych oraz stosowali maseczki ochronne zasłaniających usta i nos w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

§8

Zobowiązuję pracowników Domu, aby w przypadku wystąpienia u mieszkańców lub pracowników objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych doprowadzili do odizolowania takich osób od innych przebywających na terenie Domu oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym lekarza POZ i Dyrektora Domu.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 kwiecień, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwiecień, 2022