wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 30/21 Dyrektora DPS

ZARZĄDZENIE Nr 30 / 21

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 10 listopada 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Zaktualizowane rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej dotyczące postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” przesłanych 9 października 2020r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki, zaleceń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przesłanych 5 marca 2021 r. przez  Podlaski Urząd Wojewódzki, wytycznych pn.: „Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19” z dnia 5 października 2021 r., zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Procedurę świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19, zwaną dalej w treści zarządzenia „Procedurą”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Domu do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Procedurze oraz wdrożenia ich w życie.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie i Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, Kierownikowi Działu dla Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej, Kierownikowi Działu Kadr, Kierownikowi Działu Gospodarczego i Obsługi, Kierownikowi Zespołu Terapeutycznego, Kierownikowi Zespołu Pracowników Socjalnych.

 §4

Traci moc zarządzenie Nr 7/21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad postępowania mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców i pracowników Domu.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/21

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

            z dnia 10 listopada 2021 r.

Procedura świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19 

§1

Ustalam możliwość wejścia na teren DPS wyłącznie osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwanego dalej „Domem” oraz osób odwiedzających mieszkańców niewykazujących objawów infekcji dróg oddechowych ani podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§2

Ustalam obowiązek ewidencji wszystkich osób wchodzących na teren Domu, którzy nie są pracownikami DPS, pomiaru im temperatury ciała, wypełnienia przez nich wywiadu epidemiologicznego oraz wprowadzam zakaz wejścia w przypadku wykazania temperatury ciała powyżej 38°C lub wystąpienia jednego z czynników podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

§3

Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania pomiaru temperatury ciała  wchodzącym na teren Domu pracownikom oraz ustalam zakaz wejścia w przypadku wykazania temperatury ciała powyżej 38°C.

 §4

Pracownicy Domu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 swojego przełożonego, który nie dopuszcza takiej osoby do wykonywania czynności służbowych.

§5

Pracownicy Domu zobowiązani są do używania maseczek zasłaniających nos i usta, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, a w sytuacjach podwyższonego ryzyka do używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: kombinezony, fartuchy, rękawice, maski FFP2, przyłbice, gogle, ochraniacze na obuwie itp.

§6

Ustalam obowiązek ograniczenia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami i pracownikami różnych zespołów mieszkalnych i komórek organizacyjnych, a w sytuacjach niezbędnych do zachowania odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz używania maseczek.

§7

W niniejszej procedurze przyjmuje się następujące znaczenia poniższych określeń:

 • przez osobę zaszczepioną przeciw Covid-19 rozumie się osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu zaszczepienia szczepionką,
 • przez osobę, która przebyła zakażenie SARS-CoV-2 rozumie się osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie i która posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby,
 • przez osobę posiadającą negatywny wynik testu PCR lub antygenowego rozumie się osobę, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przez dniem odwiedzin i posiada dokument to potwierdzający.

§8

Ustalam możliwość rozszerzenia zakresu aktywności mieszkańców, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyły zakażenie SARS-CoV-2. Mogą oni wspólnie z zaszczepionymi mieszkańcami innych zespołów mieszkalnych uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i nabożeństwach religijnych odbywających się na terenie Domu. Mieszkańcy niezaszczepieni zobowiązani są podporządkować się ograniczeniom ustalonym przez personel Domu.

§9

Mieszkańcy, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 mogą opuszczać teren DPS w celu zrobienia sobie zakupów, świadczenia pracy, uczestniczenia w zajęciach szkolnych lub terapeutycznych itp. Mogą również wyjeżdżać na pobyty do domów rodzinnych, na turnusy rehabilitacyjne, wypoczynkowe itp. Mieszkańcy, którzy nie są zaszczepieni przeciw Covid-19 i nie przebyli zakażenie SARS-CoV-2  mogą również w uzasadnionych sytuacjach opuszczać teren DPS, ale po powrocie z takiego pobytu zobowiązani są do odbycia 10-dniowej kwarantanny, która w sytuacjach wyjątkowych może być skrócona po uzgodnieniu tego z Dyrektorem Domu.

§10

Wszyscy mieszkańcy, bez względu na fakt zaszczepienia lub przebycia zakażenia SARS-CoV-2, podczas przebywania poza terenem DPS zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego (Załącznik nr 1).

 §11

Istnieje możliwość odwiedzania mieszkańców, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 przez członków rodzin i znajomych, którzy są również zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 lub posiadają negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przy zachowaniu podstawowych zasad reżimu sanitarnego (Załącznik nr 2).

§12

Istnieje możliwość odwiedzania mieszkańców, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 przez członków rodzin i znajomych, którzy nie są zaszczepieni przeciw Covid-19 i nie przebyli zakażenia SARS-CoV-2 i nie posiadają negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (Załącznik nr 3).

§13

Istnieje możliwość odwiedzania mieszkańców, którzy nie są zaszczepieni przeciw Covid-19 i nie przebyli zakażenie SARS-CoV-2 przez członków rodzin i znajomych, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyły zakażenie SARS-CoV-2 lub posiadają  negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (Załącznik nr 3).

§14

Odwiedziny mieszkańca, który nie jest zaszczepiony i  nie przebył zakażenia SARS-CoV-2, możliwe są tylko w uzasadnionych sytuacjach przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (Załącznik nr 3) i po uzyskaniu zgody Dyrektora Domu.

§15

Spotkania mieszkańców z członkami rodzin i znajomymi mogą odbywać się wyłącznie w pokojach odwiedzin lub na podwórku po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu z Kierownikiem Zespołu Terapeutycznego. Osoby odwiedzające nie mogą kontaktować się z innymi mieszkańcami Domu. W pokoju odwiedzin może przebywać tylko jeden mieszkaniec i maksymalnie dwie osoby odwiedzające go.

§16

Zobowiązuję personel zespołów/działów mieszkalnych do udzielania pomocy mieszkańcom Domu w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i znajomymi z wykorzystaniem telefonu i innych dostępnych urządzeń teleinformatycznych.

§17

Zobowiązuję pracowników Domu, aby w przypadku wystąpienia u mieszkańców lub pracowników objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, aby doprowadzili do odizolowania takich osób od innych przebywających na terenie placówki oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym lekarza POZ i Dyrektora Domu.

Załącznik nr 1

do Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki

 Podczas przebywania mieszkańca poza terenem placówki powinno się bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, unikać zbiorowisk oraz miejsc zatłoczonych, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie (wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).
 2. Unikać wszelkich wizyt i kontaktów z innymi osobami, które nie są niezbędne, w szczególności dużych spotkań rodzinnych i towarzyskich.
 3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu). Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.
 4. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez podanie ręki).
 5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach stężenie wirusa utrzymuje się).

 

Załącznik nr 2

do Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcem, jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 8. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz używanie lampy UV-C w jej trakcie.

 

Załącznik nr 3

do Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem, niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Preferowana forma odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku (ogród, park, altana).
 5. W czasie spotkania w pokoju odwiedzin mieszkaniec i osoba odwiedzająca oddzieleni są płytą pleksi
 6. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 7. Odwiedzjący może mieć kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
 8. Mieszkańca może odwiedzać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
 9. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 10. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz używanie lampy UV-C w jej trakcie.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 12 listopada, 2021

Data ostatniej aktualizacji: 12 listopada, 2021