wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie Dyrektora DPS – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

ZARZĄDZENIE Nr 13/21

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 18 czerwca  2021 r.

 w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

 

Na podstawie § 3 ust. 2,  § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), § 9 i § 24 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/248/04  Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 83, poz. 1257 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przyznanie miejsca na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera, zwanego dalej „Zespołem”, następuje na podstawie skierowania lekarza specjalisty i akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 2. Osoba działająca w imieniu osoby kierowanej, przed jej przyjęciem na Zespół, przedkłada w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
  1. wniosek o przyznanie świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera,
  2. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające rozpoznanie choroby Alzheimera, uzasadniające potrzebę korzystania z usług,
  3. dokumenty potwierdzające dochody uzyskiwane przez osobę kierowaną na zespół, w szczególności potwierdzona kopię odcinka emerytury lub renty, w przypadku rodziny (w szczególności współmałżonków) – dokumenty jej członków,
  4. w przypadku braku dochodu własnego osoby kierowanej – oświadczenie o źródłach jej utrzymania, złożone przez osobę działającą w jej imieniu.
 3. Decyzję administracyjną o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera z ustalonym ich zakresem, okresem i miejscem świadczenia, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 2 

 1. Osoby przyjęte na Zespół ponoszą odpłatność za pobyt stosownie do posiadanego dochodu, na zasadach określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku.
 2. Podstawą ustalenia należnej odpłatności jest miesięczna kwota kosztu utrzymania, ustalonego na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztu utrzymania 1 osoby na Zespole.
 3. Kalkulację, o której mowa w ust. 2 sporządza się do dnia 15 pierwszego miesiąca każdego roku.
 4. Miesięczna odpłatność za pobyt na zespole jest naliczana zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 5. Opłatę za pobyt na Zespole za dany miesiąc należy uiszczać do kasy lub na konto Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.
 6. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług dla osób z chorobą Alzheimera mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia w postaci posiłku na podstawie odrębnych przepisów, składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera, Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Zespołu Pracowników Socjalnych.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 18/17 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 z dni 1 czerwca 2017  w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Otępieniem w Chorobie Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera (PDF, 485KB) 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 23 czerwca, 2021

Data ostatniej aktualizacji: 23 czerwca, 2021

Osoba wytwarzająca informację publiczną: Barbara Vujcic

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik