wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie nr 1000/21 Prezydenta Miast Białegostoku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym

ZARZĄDZENIE NR 1000/21

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym

 Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), § 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, wprowadzam następujące zmiany:

 1.  §9 otrzymuje brzmienie:

§ 9

   1. Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkańcom Białegostoku, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
   2. Dom może objąć usługami, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż 20 osób jednocześnie.
   3. Dom świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, w godzinach od 7.00 do 17.00.
   4. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych określa § 24 niniejszego regulaminu.
   5. Osoby zainteresowane korzystaniem ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na terenie Domu, mogą ubiegać się o ich przyznanie składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, uzasadniające potrzebę korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.
   6. Decyzję administracyjną o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych z ustaleniem ich zakresu, okresu i miejsca świadczenia, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
   7. Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Dom określa uchwała Rady Miejskiej Białegostoku.”;
 1. w § 12 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) Zespołem Specjalistycznych Usług Opiekuńczych;”; 

 1. w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (ZUO);”; 

 1. §24 otrzymuje brzmienie: 

§ 24

Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (ZUO) 

  1. Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (ZUO) świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, osobom wymagającym pomocy w tej formie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są dostosowane do ich szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w zakresie:
   1. uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym w szczególności poprzez:
    1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, powadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w tym zwłaszcza poprzez dbałość o higienę i wygląd,
    2. pomoc w życiu rodzinnym, w tym zwłaszcza poprzez kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpracę z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
    3. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – rozmowy terapeutyczne;
   2. pielęgnacji, w tym zwłaszcza poprzez:
    1. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
    2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;
   3. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w tym zwłaszcza poprzez:
    1. działania zgodne z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
    2. współpracę ze specjalistami, w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno–terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
  2. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia w postaci posiłku na podstawie odrębnych przepisów, składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.”;
 1. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 15 grudnia, 2021

Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia, 2021