wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie Nr 12 /22 Dyrektora DPS w Białymstoku z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców DPS w Białymstoku


ZARZĄDZENIE Nr 12 /22

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182), w związku z § 2 ust. 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, przyjętego na podstawie zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, wytycznymi pn.: „Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19” z dnia 5 października 2021 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

§3

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Pracowników Socjalnych do zamieszczenia Regulaminu w gablocie oraz na stronie internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w celu umożliwienia zapoznania się z jego postanowieniami osobom zainteresowanym odwiedzaniem mieszkańców Domu.

§4

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Terapeutycznego do ustalania harmonogramu odwiedzin osób mieszkających przy ul. Baranowickiej 203 oraz Kierownika Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – osób mieszkających w Filii w Bobrowej.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie i Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Kierownikowi Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej.

§6

Traci moc zarządzenie 8/18 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Dyrektor
(podpis nieczytelny)
dr Wojciech Jocz/

Załącznik do zarządzenia Nr 12 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 28 marca 2022 r.

 

Regulamin odwiedzin mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 §1

 1. Mieszkańcy mają prawo do przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.
 2. Celem odwiedzin jest stymulowanie rozwoju mieszkańców, poprawa ich samopoczucia, nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i znajomymi.

 §2

Każdy odwiedzający jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 §3

Odwiedziny mieszkańców przez krewnych i znajomymi mogą odbywać się wyłącznie w pokojach odwiedzin lub na podwórku. W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku z niemożnością przemieszczenia się mieszkańca, mogą one mieć miejsce również w pokoju mieszkańca za zgodą Kierownika Zespołu mieszkalno-opiekuńczego i podczas jego obecności w pracy.

§4

 1. Odwiedziny mieszkańców w Domy przy ul. Baranowickiej 203 odbywają się po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu z Kierownikiem Zespołu mieszkalno-opiekuńczego, który uzgadnia to z koordynującym odwiedziny Kierownikiem Zespołu Terapeutycznego.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 informują odwiedzających o obowiązku stosowania się do niniejszego Regulaminu i jak mogą się z nim zapoznać.

 §5

Odwiedziny mieszkańców Domu mogą odbywać się w dni robocze od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 14.00-16.00, a także w niedziele „odwiedzinowe” (informacja o terminach jest wywieszona na tablicy ogłoszeń). W wyjątkowych sytuacjach wizyta może odbyć się w innym czasie za zgodą Kierownika Zespołu Terapeutycznego lub Kierownika Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej.

§6

Osoby odwiedzające zobowiązane są podczas wchodzenia na teren Domu i opuszczania go zgłosić się na portiernię (stróżówkę) w celu odnotowania niezbędnych danych przez pracownika Domu w Rejestrze wejść i wyjść, pomiaru temperatury ciała i wypełnienia wywiadu epidemiologicznego.

 §7

Na teren Domu nie mogą wejść osoby mające temperaturę ciała powyżej 38°C, u których wystąpił jeden z czynników podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, mające objawy infekcji wirusowej, takie jak: katar, kaszel, ból gardła itp. oraz osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 §8

W pokoju odwiedzin może przebywać w tym samym czasie tylko jeden mieszkaniec wraz z osobami go odwiedzającymi. Zwiększenie liczby odwiedzanych w tym samym czasie mieszkańców w pokoju odwiedzin jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika Zespołu Terapeutycznego.

 §9

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, w tym do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do budynku, zachowywania dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m oraz unikania gromadzenia się w jednym miejscu większej liczby osób.

§10

Osoby odwiedzająca przebywające na korytarzach i w pomieszczeniach Domu zobowiązane są do stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Z obowiązku tego zwolnione są osoby przebywające podczas odwiedzin na podwórku.

§11

Kierownik Zespołu mieszkalno-opiekuńczego na którym przebywa odwiedzany mieszkaniec, wyznacza pracownika odpowiedzialnego za wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny oraz używanie lampy UV-C w ich trakcie.

 §12

Osoby odwiedzające powinny poświęcić czas odwiedzin mieszkańcowi dbając o jego rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo, unikając kontaktów z innymi mieszkańcami Domu.

 §13

Osoby odwiedzające nie mogą zakłócać spokoju innych mieszkańców oraz naruszać ustalonych zasad funkcjonowania Domu.

§14

Na życzenie mieszkańca prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych (wolę taką może także zgłosić jego opiekun prawny).

§15

Osoby odwiedzające mieszkańców są zobowiązane do:

 • zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny oraz nieuciążliwy dla mieszkańców,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 • uszanowania prawa do godności, intymności i nietykalności innych osób,
 • podporządkowania się poleceniom i wskazówkom pracowników Domu,
 • przestrzegania zakazu palenia papierosów (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych) oraz zakazu spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • dbania o bezpieczeństwo mieszkańca podczas odwiedzin,
 • zachowania czystości w miejscach przebywania, to jest w pokojach odwiedzin, toaletach, na podwórku itp.

 §16

Osobom odwiedzającym mieszkańców zabrania się:

 • przynoszenia i podawania mieszkańcom leków bez wiedzy i zgody personelu,
 • przebywania w miejscach nie przeznaczonych do odwiedzin,
 • filmowania lub fotografowania mieszkańców, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Domu,
 • rejestrowania dźwięku prowadzonych rozmów,
 • używania obraźliwych określeń, zastraszania, stosowania przemocy wobec mieszkańców lub personelu,
 • utrudniania pracownikom wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • oddalania się z osobą odwiedzaną poza teren Domu bez wiedzy personelu,
 • niszczenia lub przywłaszczania sobie mienia innych mieszkańców lub Domu.

 §17

Osoby odwiedzające są odpowiedzialne materialnie za zniszczenia wyposażenia
stanowiącego własność Domu lub innych mieszkańców dokonane przez osobę odwiedzaną w czasie sprawowania opieki przez odwiedzającego.

 §18

 1. Informacje o stanie zdrowia mieszkańca udzielane są osobie wskazanej przez niego lub przez jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).
 2. Takich informacji osobie uprawnionej może udzielić Kierownik Zespołu mieszkalno-opiekuńczego lub osoba przez niego wyznaczona.

  §19

Personel Zespołu mieszkalno-opiekuńczego informacje o odbytych odwiedzinach wpisuje do zeszytu odwiedzin.

 §20

 1. Osoby odwiedzające mieszkańców, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu, mogą być poproszone przez personel Domu o jego opuszczenie.
 2. W sytuacjach uzasadnionych dobrem osoby odwiedzanej, innych mieszkańców lub dobrem Domu, w stosunku do osób, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu i odmówiły dobrowolnego opuszczenia Domu, personel może wezwać Policję lub inne służby w celu przywrócenia należytego porządku.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 marca, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca, 2022