wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie Nr 22/23 Dyrektora DPS w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców DPS w Białymstoku

ZARZĄDZENIE N 22 / 23

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), w związku z § 2 ust. 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, przyjętego na podstawie zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zarządzam co następuje:

 §1

Wprowadzam Regulamin odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

$2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania mieszkańców oraz pracowników z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

 $3

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Pracowników Socjalnych do zamieszczenia Regulaminu w gablocie oraz na stronie internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w celu umożliwienia zapoznania się z jego postanowieniami osobom zainteresowanym odwiedzaniem mieszkańców Domu.

$4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie i Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Kierownikowi Działu dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej.

§5

Traci moc zarządzenie nr 17 / 22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          

Załącznik do zarządzenia N 22 / 23

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 16 czerwca 2023 r.

 

Regulamin odwiedzin mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 

§1

 1. Mieszkańcy mają prawo do przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.
 2. Celem odwiedzin jest stymulowanie rozwoju mieszkańców, poprawa ich samopoczucia, nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i znajomymi.

$2 

     Każdy odwiedzający jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

$3

 

 1. Odwiedziny mieszkańców w Domu przy ul. Baranowickiej 203 odbywają cię codziennie:

– w miejscach do tego przeznaczonych, np. w pokojach odwiedzin lub na podwórku w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00 do godz. 13.00;

– w pokojach mieszkalnych za zgodą współmieszkańca lub jego opiekuna prawnego w dni robocze od godz. 9.00 do 13.00 oraz od godz. 14.30 do 16.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 13.00, przy czym wizyta nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę mając na uwadze prawo współmieszkańców do poszanowania intymności i poczucia bezpieczeństwa.

     2. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny mogą odbyć się, za zgodą kierownika zespołu mieszkalno-opiekuńczego, w innych godzinach niż wskazane w ust. 1

 

$4

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane zgłosić personelowi Domu czas rozpoczęcia
  i zakończenia wizyty w celu zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom.
 2. Personel zespołu mieszkalno-opiekuńczego informację o odwiedzinach wpisuje
  do zeszytu odwiedzin.

 $5

    Mieszkańców Domu nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (np. katar, gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, utrata węchu i smaku, biegunka itp.) oraz osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

 $6

    Osoby odwiedzające powinny poświęcić czas odwiedzin mieszkańcowi, dbając o jego rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo, unikając zbędnych kontaktów z innymi mieszkańcami Domu.

$7

    Osoby odwiedzające nie mogą zakłócać spokoju innych mieszkańców oraz naruszać ustalonych zasad funkcjonowania Domu.

 $8

    Na życzenie mieszkańca prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego imiennie wskazanych (wolę taką może także zgłosić jego opiekun prawny).

 

$9

     Osoby odwiedzające mieszkańców są zobowiązane do:

 1. zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny oraz nieuciążliwy dla mieszkańców,
 2. przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 3. uszanowania prawa do godności, intymności i nietykalności innych osób,
 4. podporządkowania się poleceniom i wskazówkom pracowników Domu,
 5. przestrzegania zakazu palenia papierosów (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych) oraz zakazu spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 6. dbania o bezpieczeństwo mieszkańca podczas odwiedzin,
 7. zachowania czystości w miejscach przebywania, to jest w pokojach odwiedzin, toaletach, na podwórku, pokojach mieszkalnych, itp.

 

$10

     Osobom odwiedzającym mieszkańców zabrania się:

 1. przynoszenia i podawania mieszkańcom leków bez wiedzy i zgody personelu,
 2. przebywania w miejscach nieprzeznaczonych do odwiedzin, w pokojach innych mieszkańców niż pokój osoby odwiedzanej,
 3. przebywania w pokojach mieszkalnych w czasie wykonywania przez personel czynności pielęgnacyjnych,
 4. filmowania lub fotografowania mieszkańców, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Domu,
 5. rejestrowania dźwięku prowadzonych rozmów,
 6. używania obraźliwych określeń, zastraszania, stosowania przemocy wobec mieszkańców lub personelu, lub innych osób przebywających na terenie Domu,
 7. utrudniania pracownikom wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 8. oddalania się z osobą odwiedzaną poza teren Domu bez wiedzy personelu,
 9. niszczenia lub przywłaszczania sobie mienia innych mieszkańców lub Domu.

 

 $11

     Osoby odwiedzające są odpowiedzialne materialnie za zniszczenia wyposażenia stanowiącego własność Domu lub innych mieszkańców dokonane przez osobę odwiedzaną w czasie sprawowania opieki przez odwiedzającego.

 $12

 1. Informacje o stanie zdrowia mieszkańca udzielane są osobie wskazanej przez niego lub przez jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).
 2. Takich informacji osobie uprawnionej może udzielić kierownik zespołu mieszkalno-opiekuńczego lub osoba przez niego wyznaczona.

$13

 1. Osoby odwiedzające mieszkańców, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu, mogą być poproszone przez personel Domu o jego opuszczenie.
 2. W sytuacjach uzasadnionych dobrem osoby odwiedzanej, innych mieszkańców lub dobrem Domu, w stosunku do osób, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu i odmówiły dobrowolnego opuszczenia Domu, personel może wezwać Policję lub inne służby w celu przywrócenia należytego porządku.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 kwietnia, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca, 2023