wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Regulamin korzystania z sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Regulamin korzystania z sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu

w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania z sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
 2. Za udostępnienie i działanie usługi odpowiada Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej (zwani dalej Użytkownikami), po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła i zalogowaniu się do sieci.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią o nazwie SSID: „DPSB_M”. Użytkownik logując się do sieci wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu.

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Usługa dostępna jest dla Użytkowników w godzinach 14:00-22:00.
 2. Usługa jest nieodpłatna.
 3. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a/b/g/n. Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „DPSB_M” oraz podać indywidualny login i hasło.
 4. Indywidualny login i hasło nadawany jest przez pracownika odpowiedzialnego za systemy informatyczne na wniosek użytkownika zaakceptowany przez kierownika zespołu, psychologa lub pedagoga i Dyrektora Domu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 6. Blokowanie lub ograniczenie dostępu do sieci Użytkownikowi realizowane jest przez pracownika odpowiedzialnego za systemy informatyczne na wniosek pracownika Domu Pomocy Społecznej zaakceptowany przez kierownika zespołu, psychologa lub pedagoga i Dyrektora Domu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo monitorowania aktywności Użytkowników w korzystaniu z usługi.
 8. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu sieci ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z urządzeniami sieci.
 9. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 10. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 11. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkowników.
 12. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci.
 13. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem sieci.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Przyznanie dostępu do sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkańca przez kierownika zespołu mieszkalnego, pedagoga lub psychologa oraz Dyrektora Domu, który stanowi załącznik Nr 1.
 2. Dostęp do sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu może być zablokowany lub ograniczony na wniosek pracownika Domu stwierdzającego nie stosowanie się do Regulaminu przez danego mieszkańca lub szkodliwy wpływ na jego zachowanie, który stanowi załącznik Nr 2.
 3. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 4. Użytkownikowi nie wolno używać usługi do następujących celów:
  1. pobierania, przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  2. usiłowanie uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek zasobów sieciowych, do których Użytkownik nie jest uprawniony,
  3. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  4. masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
  5. rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  6. odsprzedawania dostępu do Internetu lub udostępnianie sygnału poprzez stosowanie routerów, anten kabli itp.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania indywidualnego loginu i hasła umożliwiającego logowanie się do sieci.

§4. Pomoc techniczna

Użytkownicy mogą zgłaszać problemy techniczne związane z konfiguracją urządzeń końcowych i podłączeniem ich do sieci do pracownika Domu Pomocy Społecznej odpowiedzialnego za systemy informatyczne.

Załączniki Nr 1. Wniosek o przyznanie dostępu do sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Załącznik Nr 2. Wniosek o zablokowanie/ ograniczenie dostępu do sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

 

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 5 września, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 5 września, 2018

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 35/18 z dnia 31 sierpnia 2018r.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik