wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Zabielska.
 • E-mail: ezabielska@dpsb.bialystok.pl
 • Telefon: +48857433465

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • Adres: ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok
 • E-mail: sekretariat@dpsb.bialystok.pl
 • Telefon: +48857433575

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku

Budynek A jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd. W holu budynku i użytkowanym przyziemiu zainstalowane są dwie platformy pionowa i schodowa służące  do pokonywania różnicy poziomów. Budynek wyposażony  jest windę osobową z poręczą, umożliwiająca zatrzymanie się na każdej kondygnacji. Jeden przystanek windy ułatwiający transport osób, znajduje się od strony zewnętrznej budynku na poziomie terenu. Winda posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii. Platforma schodowa obsługiwana jest przez portiera

Budynek B posiada pochylnię umożliwiającą  wjazd na wózkach dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda osobowa z poręczą wyposażona w dzwonek alarmowy, zatrzymująca się na każdej kondygnacji. Przed wejściem głównym znajduje się jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek D dostosowany do obsługi osób poruszających się  na wózkach. Na zewnątrz budynku znajdują się trzy wejścia z pochylnią umożliwiającą wjazd. Budynek jest wyposażony w dźwig szpitalny z poręczami zatrzymujący się na każdej kondygnacji. Na parterze budynku jest zlokalizowana toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Sportowo-Rehabilitacyjny jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się dwie pochylnie umożliwiające wjazd i jedne wejście do hydroterapii na poziomie terenu. Budynek jest wyposażony w dźwig dla osób poruszających się na wózkach zatrzymujący się na każdej kondygnacji. W budynku znajduje się  przystosowana toaleta.

Budynek administracyjny dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd. Aby wjechać na pierwszą kondygnację budynku kierujemy się  w kierunku holu portierni gdzie usytuowana jest winda. Następnie należy wjechać windą na pierwsze piętro i po lewej stronie  korytarza Zespołu VII znajdują się drzwi  na pierwszą kondygnację budynku administracyjnego. Przed budynkiem znajduje się 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Pływalni jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest usytuowane na poziomie terenu. W holu budynku jest zainstalowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszej kondygnacji znajdują się przebieralnie i przystosowane toalety, z poziomu   przebieralni jest bezprogowy   wjazd na halę basenową. Przed budynkiem znajduje się 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Zespół budynków DPS jest połączony holami wewnętrznymi z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych do każdego z wymienionych budynków.

Budynek C wolnostojący posiada pochylnię umożliwiającą wjazd. Budynek nie jest  wyposażony w windę.

Budynek Filii Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, Bobrowa 22

Budynek filii DPS w miejscowości Bobrowa 22 dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd. Na zewnątrz budynku usytuowana pochylnia prowadząca do pokoju fizjoterapii, oraz dodatkowe wejście na poziomie parteru. Budynek nie posiada windy.

 

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się zapewnia kontakt z placówką poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej – email: sekretariat@dpsb.bialystok.pl

przesłanie wiadomości faxu na numer (85) 74 33 575 lub  (85) 74 33 694  w. 380

wysyłanie korespondencji na adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203

 

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku nie zapewnia możliwości komunikowania się za pomocą tłumacza języka  migowego. Istnieją jednak możliwości po wcześniejszym uzgodnieniu skorzystania z pomocy pracownika Domu posługującego się językiem migowym w stopniu podstawowym.

Do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 16 września, 2020

Data ostatniej aktualizacji: 25 marca, 2022