wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Zasady załatwiania spraw > Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej

Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 163, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r. ).

Nasz Dom przyjmuje nowych mieszkańców w zależności od posiadanych wolnych miejsc. Decyzję kierującą do DPS dla mieszkańców Białegostoku wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, tel. 85 678 31 00, fax 85 678 31 03), a dla osób z poza Białegostoku gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 • na postanowienia Sądu;
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400)
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS;
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt utrzymania jednego mieszkańca jest ustalany co roku i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Opłatę za pobyt mogą wnosić również inne osoby nie wymienione wyżej. W przypadku niskich dochodów istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności, a całość kosztów ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów opiekunowie uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 20 kwietnia, 2018