wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku (dalej jako „DPS”)

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskiwanych informacji. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki przetwarzania danych osobowych.

  1. Informacje ogólne
   1. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) DPS dostosowuje procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
   2. Celem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych.  Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.
  2. Administrator danych
   1. Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności jest Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok.
   2. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – r.pr. Przemysław Ślepowroński, można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: iod@dpsb.bialystok.pl lub listownie – na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
  3. Cel i podstawa przetwarzania danych
   1. Dane osobowe są gromadzone aby realizować konkretne cele.
   2. W przypadku osób korzystających z Pływalni DPS przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. w celu realizacji umowy, np. sprzedaży karnetu, umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b-c RODO,
    2. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
    3. ze względu na uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu zapewnienia komunikacji w celu realizacji umowy lub wniosku – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
    4. Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia opiekunom możliwości widzenia dzieci w trakcie zajęć na pływalni, w holu pływalni znajduje się monitor wyświetlający bieżący podgląd na obszar basenu, do którego dostęp mają osoby przebywające w holu pływalni. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć lub nagrań monitora.

   3. W przypadku pracownika przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
    2. wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami,
    3. wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
    4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
    5. obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
    6. zapewnienia współpracy i komunikacji;
    7. udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
    8. realizowania działalności informacyjno-promocyjnej DPS (w zakresie imienia i nazwiska, oraz wizerunku i wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody)

    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c i f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm.) kodeksu pracy (w szczególności art. 221 kodeksu pracy, (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm.), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.), a w zakresie wykorzystania Pani/Pani wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona).

   4. w przypadku rekrutacji pracownika przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. realizacji procesu rekrutacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm.) o pracownikach samorządowych, art. 221 kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), a poza zakresem określonym w wyżej wskazanych ustawach,, na podstawie Pani/Pana zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu na niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
   5. w przypadku wolontariuszy przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. realizacji procesu rekrutacji na wolontariat,
    2. realizacji wolontariatu na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
    3. w celu wypełniania obowiązków prawnych np. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    4. w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    5. a w zakresie wykorzystania Pani/Pani wizerunku w celu realizacji działalności informacyjno-promocyjnej DPS, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona).
   6. w przypadku kontrahentów (np. zleceniobiorców) DPS przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
    2. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
    3. w celu usprawnienia komunikacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń – na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   7. w przypadku osób przebywających w obszarze monitorowanym znajdującym się na terenie DPS przetwarzanie danych odbywa się w celu:
    1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na podst. art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

    Monitoring obejmuje teren zewnętrzny należący do Domu Pomocy Społecznej, wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni;
    Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia opiekunom możliwości widzenia dzieci w trakcie zajęć na pływalni, w holu pływalni znajduje się monitor wyświetlający bieżący podgląd na obszar basenu, do którego dostęp mają osoby przebywające w holu pływalni. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć lub nagrań monitora.

   8. w przypadku osób kontaktujących się mailowo przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. w celu wykonania czynności mających na celu zawarcie i wykonywanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    2. w celu usprawnienia komunikacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń – na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   9. w przypadku mieszkańców DPS przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i d RODO, art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h RODO, art. 107 pkt 5 b Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1769), art. 2 pkt 4,5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018.0.734) oraz art. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016, poz. 1406) oraz art. 139 pkt 1 ust. 10 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2017.0.1383), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.), umowy zawartej z DPS,
    2. w zakresie wykorzystania Pani/Pani wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona).

    Dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Pani/Pana, a w niektórych przypadkach ich źródłem mogą być w szczególności:

    1. członkowie Pani/Pana rodziny,
    2. właściwe organy tj. powiatowe centrum pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, inne ośrodki pomocy społecznej;
    3. dane mogą być ponadto uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego i ustalania sytuacji osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej.
   10. w przypadku członków rodzin albo odwiedzającego mieszkańca przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zapewnienia rozwoju relacji rodzinnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. e Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018.0.734) – art. 6 ust. 1 lit. b-d RODO, umowy zawartej z DPS,
    2. w zakresie wykorzystania Pani/Pana wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona).
   11. w przypadku opiekuna prawnego mieszkańca przetwarzanie odbywa się w celu:
    1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-d RODO, w celu realizacji wszystkich celów wskazanych w pkt. 3.9 i 3.10. oraz na podstawie przepisów prawa powoływanych w tychże punktach,
    2. w celu prowadzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, zgodnie z 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018.0.734).
   12. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (np. podwykonawcom, obsłudze prawnej) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa (odpowiednim organom np. sądom, ośrodkom pomocy społecznej).
   13. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu ich gromadzenia oraz przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu, gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania oraz minie czas umożliwiający dochodzenie ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie – dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora – do momentu wpływu sprzeciwu wobec przetwarzania. Nagrania z monitoringu mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Dom Pomocy Społecznej powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  4. Sposób przetwarzania i przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych, informatycznych i ręcznych, według procedur i z zastosowaniem zasad logiki powiązanych z wymienionymi powyżej celami oraz zawsze zgodnie z przepisami. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieprzekraczający okresu niezbędnego do uzyskania celów, do jakich zostały zebrane, a w każdym razie nie dłużej niż przewidują przepisy.

  1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
   1. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie może złożyć do Administratora wniosek o:
    • uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym również uzyskanie ich kopii,
    • sprostowanie danych, w przypadku gdy zawierają błędy,
    • usunięcie danych, których przetwarzanie jest bezpodstawne,
    • ograniczenie przetwarzania danych,
    • przeniesienie danych do innego administratora.
   2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania danych w celu wykonania umowy) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody.
   3. Wszelkie wnioski dotyczące danych osobowych prosimy przesyłać na adres: iod@dpsb.bialystok.pl.
   4. Jeżeli uważa Pani/Pan, że informacje zawarte w poniższej klauzuli informacyjnej nie zawierają interesujących Panią/Pana informacji, prosimy o kontakt z DPS.>/li>
  2. Prawo do skargi

W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania danych doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 25 maja, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 14 września, 2021