wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Nabór na wolne stanowiska > Nabór na stanowisko pokojowa (07.09.2021)

Dom Pomocy Społecznej zatrudni osobę na stanowisko: Pokojowa od 01.10.2021r.

Opis stanowiska:

 • utrzymywanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego powierzonego odcinka pracy;
 • mycie okien, żaluzji i rolet;
 • zdejmowanie i zakładanie firanek oraz zasłon;
 • słanie łóżek, zmiana bielizny pościelowej, zdawanie i odbieranie odzieży z pralni;
 • przynoszenie posiłków z kuchni, zmywanie i naświetlanie lub wyparzanie naczyń po posiłku;
 • pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-higienicznych;
 • pomoc przy posiłkach (porcjowanie, pokrojenie pokarmu, rozdrobnienie, karmienie mieszkańców);

Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny, które powinny zawierać wszystkie istotne informacje dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat;

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko pokojowa. Data i podpis.

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku. Data i podpis.

Termin i miejsce składania dokumentów:

kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 15.09.2021r. przesyłając na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

Z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko pokojowa.

Lub mailem na adres: sekretariat@dpsb.bialystok.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, Baranowicka 203, 15-530 Białystok.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: iod@dpsb.bialystok.pl lub listownie – na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji procesu rekrutacji na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)
 • a poza zakresem określonym w wyżej wskazanym przepisie, na podstawie Pani/Pana zgody oraz 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu na niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 1. Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników                                       i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny należący do Domu Pomocy Społecznej, wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych lub na podstawie stosownych umów podpisanych  z Administratorem,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa),
 • podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji;
 4. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz gdy upłynie okres ich przechowywania w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Dom Pomocy Społecznej powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 7 września, 2021

Data ostatniej aktualizacji: 7 września, 2021