wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 11/22 Dyrektora DPS z 28.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku w warunkach pandemii Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), w związku z wytycznymi pn.: „Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek  zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19” z dnia 5 października 2021 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedurę świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19, zwaną dalej w treści zarządzenia „Procedurą”, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Domu do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami zawartymi w Procedurze oraz wdrożenia ich w życie.

§ 3

Zobowiązuję kierowników zespołów mieszkalno-opiekuńczych do zapoznania mieszkańców z postanowieniami zawartymi w Procedurze w celu ich dostosowania się do zawartych w niej ustaleń.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam: Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikowi Działu dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie i Działu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, Kierownikowi Działu dla Przewlekle Psychicznie Chorych – Filii w Bobrowej, Kierownikowi Działu Kadr, Kierownikowi Działu Gospodarczego i Obsługi, Kierownikowi Zespołu Terapeutycznego, Kierownikowi Zespołu Pracowników Socjalnych.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 30 / 21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Dyrektor
(podpis nieczytelny)
dr Wojciech Jocz/

Załącznik do zarządzenia Nr 11 /22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 28 marca 2022 r.

Procedura świadczenia usług przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid-19

§ 1

Na teren Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zwanego dalej „Domem”, mogą wejść osoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, odwiedzające mieszkańców, korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych, uczestniczące w zajęciach dydaktycznych oraz uchodźcy przebywający na terenie Domu.

§ 2

Ustalam obowiązek ewidencji wszystkich osób wchodzących na teren Domu, którzy nie są pracownikami DPS, pomiaru im temperatury ciała, wypełnienia przez nich wywiadu epidemiologicznego oraz wprowadzam zakaz wejścia w przypadku wykazania temperatury ciała powyżej 38°C lub wystąpienia jednego z czynników podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania pomiaru temperatury ciała wchodzącym na teren Domu pracownikom oraz ustalam zakaz wejścia w przypadku wykazania temperatury ciała powyżej 38°C.

§ 4

Pracownicy Domu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego o wystąpieniu u nich objawów infekcji lub podwyższonego ryzyka zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, który nie dopuszcza takiej osoby do wykonywania czynności służbowych.

§ 5

Pracownicy Domu przebywające na korytarzach oraz w pomieszczeniach wspólnych dla całego Domu zobowiązane są do stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Z obowiązku tego zwolnione są osoby podczas wykonywania zadań służbowych na terenie swojej komórki organizacyjnej lub na podwórku, spożywania posiłków lub picia napojów, wykonywania zdjęć dokumentujących działalność Domu.

§ 6

Pracownicy Domu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zwłaszcza do dezynfekcji rąk, a w sytuacjach podwyższonego ryzyka do używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak: maski FFP2, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice, gogle, ochraniacze na obuwie itp.

§ 7

Ustalam obowiązek ograniczenia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami i pracownikami różnych zespołów mieszkalno-opiekuńczych i komórek organizacyjnych, a w sytuacjach niezbędnych do spotykania się na korytarzach lub w pomieszczeniach wspólnych dla całego Domu.

§ 8

Mieszkańcy, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 mogą wspólnie z mieszkańcami innych zespołów mieszkalno-opiekuńczych uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i nabożeństwach religijnych odbywających się na terenie Domu. Mieszkańcy, którzy nie są zaszczepieni przeciw Covid-19 i nie przebyli zakażenie SARS-CoV-2 zobowiązani są podporządkować się ograniczeniom ustalonym przez personel Domu.

§ 9

Mieszkańcy, którzy są zaszczepieni przeciw Covid-19 lub przebyli zakażenie SARS-CoV-2 mogą opuszczać teren DPS w celu zrobienia sobie zakupów, świadczenia pracy, uczestniczenia w zajęciach szkolnych lub terapeutycznych itp. Mogą również wyjeżdżać na pobyty do domów rodzinnych, na turnusy rehabilitacyjne, wypoczynkowe itp. Mieszkańcy, którzy nie są zaszczepieni przeciw Covid-19 i nie przebyli zakażenie SARS-CoV-2 zobowiązani są podporządkować się ograniczeniom ustalonym przez personel Domu.

§ 10

Mieszkańcy podczas przebywania poza terenem DPS zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zwłaszcza do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego w miejscach publicznych, unikania zbiorowisk oraz miejsc zatłoczonych, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

§ 11

Zobowiązuję pracowników Domu, aby w przypadku wystąpienia u mieszkańców lub pracowników objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych doprowadzili do odizolowania takich osób od innych przebywających na terenie Domu oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym lekarza POZ i Dyrektora Domu.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 marca, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca, 2022