wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 27/22 Dyrektora DPS z 26.06.2023 r. w sprawie uchylenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19 

ZARZĄDZENIE   Nr 27/23

 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka203

z dnia 26 czerwca 2023 r.

 

w sprawie uchylenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19 

 

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,  ul. Baranowicka 203, nadanego uchwałą Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia  2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 114, poz. 1182) w związku z § 2 ust. 10

Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, przyjętego na podstawie zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zarządzam co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie Nr 14/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach pandemii Covid 19.

§2

Zobowiązuję Kierownika Zespołu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych do zapoznania podległych pracowników z Zarządzeniem Nr…./23 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w sprawie uchylenia Procedury świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach Covid-19.

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 lipca 2023r.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 kwietnia, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca, 2023