wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie 8/22 Dyrektora DPS z 28.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 8/22
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury świadczenia usług przez pływalnię
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie pkt 9 Załącznika do uchwały Nr XI/99/07 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszkańcami Domu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat za korzystanie z pływalni Domu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 115 poz. 1037), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Procedurę świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§2

Procedura świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 określa zasady realizacji usług przez DPS z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w warunkach epidemii COVID-19.

§3

Zobowiązuję Kierownika Działu Obsługi Pływalni do zapoznania z treścią Zarządzenia wszystkich podległych pracowników, podopiecznych oraz osoby korzystające z pływalni.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Obsługi Pływalni.

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 35/21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Dyrektor

(podpis nieczytelny)

dr Wojciech Jocz

Załącznik do Zarządzenia Nr8/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 
z dnia 28 lutego 2022 r.

Procedura świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

I. Zasady ogólne

W celu minimalizacji wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług dla osób korzystających z basenu:

 1. Zamieszcza się informację przy wejściu do obiektu w czytelnej formie o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 2. Przeprowadza się dezynfekcję bransoletek i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku.
 3. Zamieszcza się informację o konieczności mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, włączniki oświetlenia, krany itp.).
 4. Przeprowadza się dezynfekcję szafek po każdym użytkowniku.
 5. Wprowadza się monitorowanie stanu zdrowia pracowników poprzez codzienne mierzenie temperatury ciała oraz bezwzględnie nie dopuszcza się do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia, grypy lub temperatury powyżej 38°C.
 6. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny osobistej przez pracowników, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej przed i po kontakcie z klientami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
 7. Zapewnia się pracownikom środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki do dezynfekcji rąk (płyny dezynfekujące na bazie alkoholu, min. 60%).
 8. W przypadku osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami zapewnia się środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Wprowadza się ograniczenia odnośnie dystansu między klientami oczekującymi w kolejce do szatni a personelem poprzez zamontowanie przesłony ze szkła lub przeźroczystego tworzywa sztucznego.
 9. Zobowiązuje się do świadczenia usług z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

II. Organizacja pracy na pływalni

 1. Zarządza się obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 2. Ogranicza się kontakt pomiędzy grupą osób wchodzących i wychodzących z hali basenowej poprzez ustalenie kolejności poruszania się i wyznaczonego kierunku. Pierwszeństwo mają osoby opuszczające natryski i kierujące się na halę basenową wzdłuż strzałek koloru zielonego. Osoby opuszczające halę basenową udają się do szatni kierując się wzdłuż strzałek koloru pomarańczowego.
 3. Wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 4. Wyposaża się obiekt w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralniach, przy umywalce w toaletach oraz w pomieszczeniach z natryskami.
 5. Przestrzega się zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej po dezynfekcji stóp w wyznaczonych miejscach.
 6. Ogranicza się pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 7. W poczekalni na dolnym holu wydziela się miejsca do siedzenia.
 8. Umieszcza się w toaletach instrukcję dotyczącą: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.

III. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. Przeprowadza się dezynfekcję sprzętów i elementów wyposażenia, takich jak klamki, drzwi, uchwyty, szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów, deski pływackie przed otwarciem obiektu, powtarza się wielokrotnie w ciągu dnia, po każdej grupie korzystającej oraz po zamknięciu obiektu. Dodatkowo prowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych.
 2. Zakazuje się dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.
 3. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczenia, przedmiotów, tak, aby klienci nie byli narażeni na wdychanie szkodliwych oparów.

IV. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak wysoka temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Poinstruowanie jej o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zaistniały incydent zgłasza się dyrekcji Domu Pomocy Społecznej, kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 4. Należy poinstruować pracowników obiektu, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni wirusem SARS-CoV-2.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (łazienka dla personelu na dolnym holu), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
 6. W przypadku występowania u pracownika objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wstrzymuje się przyjmowanie użytkowników. Powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza się rutynowe sprzątanie oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 8. Bezwzględnie przestrzega się procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa (MZ, GIS, PWIS, PPIS).

V. Postanowienia końcowe

W zakresie uregulowanym niniejszą Procedurą w okresie stanu epidemii nie stosuje – pozostających z nią w sprzeczności – przepisów Regulaminu pływalni przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku nadanym zarządzeniem Nr 23/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 1 marca, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 1 marca, 2022