wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie Nr 28/23 Dyrektora DPS w Białymstoku z dnia 26.06.2023 r. w sprawie uchylenia procedury świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE   Nr 28/23

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy  ul. Baranowicka 203

z dnia 26 czerwca 2023 r.

 

w sprawie uchylenia procedury świadczenia usług przez pływalnię

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie pkt 9 Załącznika do uchwały Nr XI/99/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszkańcami Domu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat za korzystanie z pływalni Domu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 115 poz. 1037), zarządzam co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 13/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury świadczenia usług przez pływalnię Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Domu i tablicy ogłoszeń pływalni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Obsługi Pływalni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 29 marca, 2022

Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca, 2023