wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie Nr 39 / 21 Dyrektora DPS z 28.12.2021r. w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

ZARZĄDZENIE Nr  39 / 21

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt

na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Na podstawie § 3 ust. 2,  § 4 ust. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008, Nr 114, poz. 1182), § 9 i § 24 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka 203, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1051/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, zmienionego zarządzeniem Nr 1000/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203  oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/248/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 83, poz. 1257 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Osoby chore i niepełnosprawne lub osoby działające w ich imieniu, zainteresowane korzystaniem ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą ubiegać się o ich przyznanie składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, uzasadniające potrzebę korzystania z usług.
  3. Decyzję administracyjną o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych z ustaleniem ich zakresu, okresu i miejsca świadczenia wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 §2

  1. Osoby przyjęte na Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, zwany dalej „Zespołem”, ponoszą odpłatność za pobyt stosownie do posiadanego dochodu, na zasadach określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku.
  2. Podstawą ustalenia należnej odpłatności jest miesięczna kwota kosztu utrzymania, ustalona na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztu utrzymania jednej osoby na Zespole.
  3. Kalkulację, o której mowa w ust. 2 sporządza się do dnia 15 stycznia każdego roku.
  4. Miesięczna odpłatność za pobyt na Zespole jest naliczana zgodnie z decyzją wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
  5. Opłatę za pobyt na Zespole za dany miesiąc należy uiszczać na konto Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.
  6. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w postaci posiłku na podstawie odrębnych przepisów, składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Zespołu Pracowników Socjalnych.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 28/21 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
ul. Baranowicka 203 z dnia 4 listopada 2021 w sprawie trybu przyjmowania i zasad odpłatności za pobyt na Zespole Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 30 grudnia, 2021

Data ostatniej aktualizacji: 31 grudnia, 2021

Dokumenty wytworzył: Agnieszka Grabowska

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik