wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie zmieniające Regulamin organizacyjny 2017

ZARZĄDZENIE NR 1156/17

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym

 Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814[1]), art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930[2]), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964[3]), § 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 735/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, wprowadzam następujące zmiany:

 

 1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla 306 osób w tym dla: dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 102 miejsca, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 168 miejsc, osób przewlekle psychicznie chorych w Filii w Bobrowej – 36 miejsc.”;

 

 1. § 16 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Dział dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (DDM):

 1. Zespół 3A (Z3A),
 2. Zespół VI A (Z6A),
 3. Zespół VII (Z7),
 4. Zespół VIII (Z8),

 

 

 • Dział dla osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie (DOD):
 1. Zespół I (Z1),
 2. Zespół II (Z2),
 3. Zespół III B (Z3B),
 4. Zespół IV (Z4),
 5. Zespół V (Z5),
 6. Zespół VI B (Z6B);”.

 

 1. Treść Załącznika Nr 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203

 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

PRZY UL. BARANOWICKIEJ 203

 

Schemat struktury organizacyjnej

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174 oraz z 2017 r.  poz. 38, poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292.

[3] Zmiany teksu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. 2017 r. poz. 224.

 

 

Zarządzenie nr 1156/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (PDF, 557KB)

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 18 kwietnia, 2018

Data ostatniej aktualizacji: 16 września, 2020