wejście do budynku D Domu POmocy Społecznej w Białymstoku

Jesteś tutaj: Bip > Prawne podstawy działania > Zarządzenie zmieniające Regulamin organizacyjny 2018

ZARZĄDZENIE NR 1428/18

Prezydenta Miasta Białegostoku

 

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym

Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.[1]), art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.[2]), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.[3]), § 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 114, poz. 1182) zarządzam, co następuje:

§1

 

W regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 735/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zmienionego Zarządzeniem Nr 1156/17 z dnia 28 września 2017 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz 734 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.);
 • Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r., Nr 114, poz. 1182);
 • niniejszego Regulaminu;
 • oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2) §9 otrzymuje brzmienie:

㤠9

 1. Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera, niezamieszkujących w Domu.
 2. Dom może objąć usługami, o których mowa w ust. 1 nie więcej niż 20 osób.
 3. Dom świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 w godzinach od 700 do 1700.
 4. Zakres specjalistycznych usług dla osób z chorobą Alzheimera określa § 24 niniejszego regulaminu.
 5. Osoby z chorobą Alzheimera zainteresowane korzystaniem z usług Domu mogą się ubiegać o ich przyznanie składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające rozpoznanie choroby Alzheimera, uzasadniające potrzebę korzystania z usług.
 6. Decyzję administracyjną o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobą Alzheimera z ustalonym ich zakresem, okresem i miejscem świadczenia, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 7. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Dom dla osób z chorobą Alzheimera określają odrębne uchwały Rady Miejskiej Białegostoku”;

 

3) w § 12 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zespołem Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera”;

 

4) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera (ZUO)”;

 

5) § 24 otrzymuje brzmienie:

㤠24

Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera (ZUO)

 

 1. Zespół Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Chorobą Alzheimera (ZUO) świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera dostosowane do szczególnych potrzeb tych osób, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie:
 • uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym w szczególności poprzez:
 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, powadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w tym w szczególności poprzez dbałość o higienę i wygląd,
 2. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym w szczególności poprzez kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpracę z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
 • pielęgnację, w tym w szczególności poprzez:
 1. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;
 • rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu, w tym w szczególności poprzez:
 1. zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 2. współpracę ze specjalistami, w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 3. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług dla osób z chorobą Alzheimera mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia w postaci posiłku na podstawie odrębnych przepisów, składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.”;

 

6) Treść Załącznika Nr 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

w Białymstoku przy ul Baranowickiej 203

 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

PRZY UL. BARANOWICKIEJ 203

Schemat struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. po1000, 1349 i 1432.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2245 i 2354.

[3] Zmiany teksu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. 2018 r. poz. 278.

Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 4 stycznia, 2019

Data ostatniej aktualizacji: 18 września, 2020